DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỊ XÃ NGHI SƠN

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Thư điện tử: tinhgia@thanhhoa.gov.vn       Điện thoại liên lạc: 02373.861002